کد خبر: ۱۲
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۱ - ۲۰:۳۵
کتابهای منتشر شده ، طرح های تحقیقاتی ، مقالات منتشر شده در مجلات علمی –پژوهشی ، مقالات منتشر شده در مجموعه مقالات سمینارها و...

سوابق تحصیلی

کارشناسی اقتصاد – دانشگاه ملی ایران ۱۳۵۸

کارشناسی ارشد اقتصاد – دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۶۵

دکتری علوم اقتصادی – دانشگاه تهران ۱۳۷۱ با گرایش های توسعه اقتصادی (اصلی) و اقتصاد بخش عمومی
 

کتابهای منتشر شده :

الف ) ترجمه :

۱- تئوری و مسائل اقتصاد خرد – دومینیک سالواتوره – نشر نی – چاب ۳۵ – تهران ۱۳۸۶

    تئوری و مسائل اقتصاد خرد – دومینیک سالواتوره – نگاه دانش – دوره جديد – چاب دوم – تهران ۱۳۸۸

    تئوری و مسائل اقتصاد خرد، دومینیک سالواتوره،ویراسته ۲۰۰۶ ،نگاه دانش ، چاپ پنجم ،تهران ۱۳۹۴

۲- تحلیل اقتصادی، موریس و فیلیپس – جلد ۲ – چاپ ۷ – دانشگاه تهران – ۱۳۸۵

۳- مفهومی نو از توسعه ،فرانسوا پرو، نگاه دانش،چاپ اول ،تهران ،۱۳۸۹

ب ) تالیف:

۱-کلیات اقتصاد – کتاب درسی فنی و حرفه ای گروه تحصیلی اداری – مالی وزارت آموزش و پرورش ، تهران ۱۳۷۲

۲-اقتصاد ۱ کتاب درسی نظری- فنی حرفه ای- کارو دانش وزارت آموزش و پرورش ، تهران ۱۳۷۱

۳-اقتصاد سال اول آموزش متوسطه عمومی ( علوم انسانی) و آموزش بازرگانی و حرفه ای (اداری و بازرگانی) تهران ۱۳۶۵

۴-امور عمومی بازرگانی سال اول هنرستان آموزش حرفه ای ( اداری بازرگانی ) تهران ۱۳۶۵ – وزارت آموزش و پرورش

۵-امور عمومی بازرگانی سال دوم دبیرستان آموزش حرفه ای و بازرگانی ( اداری بازرگانی ) تهران ۱۳۶۷ - وزارت آموزش و پرورش

۶-امور عمومی بازرگانی سال سوم هنرستان آموزش حرفه ای ( حسابداری و بازرگانی ) تهران ۱۳۶۸ – وزارت آموزش و پرورش

۷-امور عمومی بازرگانی سال سوم آموزش متوسطه عمومی – اقتصاد اجتماعی - تهران ۱۳۶۷ وزارت آموزش و پرورش

۸-آشنایی با اقتصاد ایران سال چهارم هنرستان آموزش حرفه ای – حسابداری – بازرگانی و سال چهارم آموزش متوسطه عمومی اقتصاد اجتماعی ، ۱۳۶۹ ، وزارت آموزش و پرورش

۹-آشنایی با بازرگانی ایران – سال چهارم

۱۰-آشنایی با اقتصاد اسلامی - سال چهارم آموزش متوسطه عمومی اقتصاد اجتماعی – آموزش حرفه ای ( حسابداری – بازرگانی ) با همکاری سید مهدی روحانی تهران ۱۳۶۶ وزارت آموزش و پرورش

۱۱-اقتصاد چیست ؟ برای نوجوانان و جوانان – انس تک تهران ۱۳۸۱

۱۲-نظام اقتصادی اسلام – سازمان تبلیغات اسلامی – تهران ۱۳۷۳

۱۳-نگرشی بر تئوری ارزش - موسسه انتشارات امیر کبیر – تهران ۱۳۶۹

۱۴-سنابرق ( مجموعه مقالات سیاسی ) انتشارات سروش تهران ۱۳۸۵

۱۵-دغدغه ها و چشم اندازهای اقتصاد اسلامی – انتشارات سمت تهران ۱۳۸۰

۱۶-طبقه بندی توصیفی ادبیات اقتصاد اسلامی ۲ جلد – انتشارات بهاریه – تهران ۱۳۷۹

۱۷-اقتصاد کار و نیروی انسانی چاپ ۵ انتشارات سمت ،تهران ۱۳۸۸

۱۸-اقتصاد عدالت محور ،انتشارات سروش ،چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸

۱۹-انذارهای اقتصادی (نقدهایی کوتاه بر اقتصاد سیاسی دهه هشتاد ایران) – انتشارات نور علم – ۱۳۹۱

۲۰-دعوت ابراهیم – انتشارات نگاه دانش – ۱۳۹۱

۲۱-گستره اقتصاد اسلامی – انتشارات سمت – ۱۳۹۱

۲۲- جستجوی آمایش پیشرفت در بنیان های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - نشر الگوی پیشرفت - تهران - ۱۳۹۳

۲۳- اسلام و اقتصاد - انتشارات دانشگاه تهران - ۱۳۹۴

۲۴-نقد ایام، انتشارات موسسه اطلاعات،1394

۲۵-جدال با توسعه نیافتگی، انتشارات موسسه اطلاعات،1395 

۲۶-مطهری و اقتصاد، بنیاد علمی فرهنگی استاد شهید مطهری، 1394

۲۷-وکالت ایرانی( 12 جلدی) ،کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی،1395-1396

طرح های تحقیقاتی

۱- طرح تحقیقاتی بازنگری و ارزیابی قانون عملیات بانکی بدون ربا ، موسسه پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – پایان یافته در سال ۷۲

۲- طرح تحقیقاتی ماخذ شناسی اقتصاد اسلامی – دانشگاه تهران پایان یافته در سال ۷۲

۳- طرح تحقیقاتی نظام اقتصادی تعاونی – دانشگاه تهران پایان یافته در سال ۷۶

۴- طرح تحقیقاتی مطالعه تطبیقی نظرات اقتصاددانان مسلمان و اسلام شناسان درباره اقتصاد اسلام – دانشگاه تهران پایان یافته در سال ۷۹

۵- طرح تحقیقاتی "بررسی روش های تعیین حداقل دستمزد در شرایط نوسانات اقتصادی" با همکاری اسماعیل حاجیلو و سعید شفیعی ، موسسه کار و تامین اجتماعی پایان یافته سال ۱۳۸۳

۶- طرح تحقیقاتی بررسی تطبیقی ابزار و اطلاعات بازار کار ، در راستای برنامه ریزی برای منابع انسانی در برخی از کشور های منتخب – موسسه کار و تامین اجتماعی پایان یافته در سال ۸۷

۷- طرح تحقیقاتی متدولوژی اقتصاد در مکتب کلاسیک – دانشگاه تهران پایان یافته در سال ۸۷

۸- شناسائی و اولویت بندی بخشهای اقتصادی پیشرو در اقتصاد ایران،ستاد اجرائی فرمان امام خمینی،پایان یافته،۱۳۸۹

۹- طرح تحقیقاتی "آسیب شناسی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی"،دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، پایان یافته ،۱۳۹۰

مقالات منتشر شده در مجلات علمی پژوهشی

۱) چگونگی ارتباط و درجه همبستگی علم اقتصاد با قضاوت های ارزشی – مجله تحقیقات اقتصادی شماره ۴۴ – پائیز و زمستان ۱۳۷۰ ص ص ۳۶ – ۶۵

۲) بازدهی سرمایه گذاری های آموزشی – مجله تحقیقات اقتصادی شماره ۴۵ بهار و تابستان ۱۳۷۱ ص ص ۷۲ – ۹۷

3) Iranian Economic Review Institutions in the economic system of Islam volume 1 fall / winter 1994 No/1. journal of the university of Tehran Faculty of Economics , pp 107 - 137

۴) ارزیابی و تحلیل عملیات بانکی بدون ربا ، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد شماره ۳ نیمه دوم سال ۱۳۷۴ ص ص ۷۷ – ۱۰۲

۵) استخراج الگوی توسعه اقتصادی در اسلام از راه شبیه سازی ایده نیازهای اساسی اطلاعات سیاسی ، اقتصادی شماره ۱۲۰-۱۱۹- سال یازدهم – مرداد و شهریور ۱۳۷۶ ص ص ۱۹۸-۲۰۳

۶) ملاحظات فرهنگی در تخصیص منابع مجله برنامه و بودجه شماره ۲۴ سال دوم فروردین ۱۳۷۷ – ص ص ۵۷ – ۶۹

۷) در آمدی بر طراحی یک نظام اقتصادی بر محور تعاون – مجله دانش و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد – شماره ۱۰ نیمه دوم سال ۱۳۷۸ – ص ص ۲۹ – ۴۵

۸) بررسی عناصری از مناهی اقتصادی در احکام اسلامی – مجله تحقیقات شماره ۵۸ بهار و تابستان ۸۰ ص ص ۴۹-۷۶

9) Iranian Economic review, A comparative study on capital formation in the usury and non usury Economic volume 8 spring 2003 No.8 pp. 89-97

۱۰) استخراج اصول حاکم بر ایده عدالت در آراء امام خمینی با همکاری سید محمد رضوی – مجله تحقیقات اقتصادی شماره ۶۵ تابستان ۱۳۸۳ دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ص ص ۸۱ - ۱۰۸

۱۱) تحلیلی بر نقش مخارج سرمایه گذاری در ایجاد اشتغال در زیر بخشهای صنعت در ایران (با تاکید بر صنایع بزرگ) حسن سبحانی / حمید عزیز محمد لو – فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران – شماره ۲۴ – پائیز ۸۴ دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی ص ص ۱-۳۱

۱۲) بررسی مزیت های نسبی و تحلیل ساختاری اشتغال در استان ایلام – حسن سبحانی ، باقر درویشی مجله تحقیقات اقتصادی شماره ۷۰ پائیز ۸۴ دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ص ص ۱۵۹ – ۱۸۷

۱۳) برآورد تاثیر متغیر های اقتصادی بر توسعه فناوری اطلاعات در کشور های در حال توسعه – حسن سبحانی ، اسلام محمدی گیگلو شماره ۷۱ زمستان ۸۴ مجله تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران صص ۱-۳۸

۱۴) تحلیل هزینه فایده آموزشی پزشکی در ایران – حسن سبحانی ، علی چگینی آشتیانی – مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی شماره ۲۳۹-۲۴۰ مرداد و شهریور ۱۳۸۶ صص ۲۱۴-۲۲۵

15) Iranian Economic review, Nature of Economics in the ideal society of monotheist religions volume 12 spring 2007 – No.19 pp 143-161

۱۶) تحليل مقايسه اي بهره وري عوامل توليد در زير بخش هاي صنايع بزرگ ايران – حسن سبحانی ، عزيز محمدلو – مجله تحقيقات اقتصادي شماره ۸۲ – بهار ۸۷

۱۷) بررسي تاثير انفاق بر نابرابري درآمد ها در ايران – حسن سبحاني ، وحيد مهرباني – مجله اقتصاد اسلامي شماره ۲۷ – پاييز ۸۶

۱۸) ارزیابی گذار اقتصادی تحت آموزه های نیو لیبرالیسم، حسن سبحانی، بهروز ملکی،جستار های اقتصادی،شماره ۱۱،سال ششم، ۱۳۸۸

۱۹) تحلیل ابعاد اقتصادی، اجتماعی افزایش قیمت حاملهای انرزی،مجله اقتصاد و جامعه،شماره ۱۷ و ۱۸،پاییز و زمستان ۱۳۸۷

۲۰) ارزیابی مولفه های معرفت شناختی عصر روشنگری و تاثیر آنها بر آرائ اقتصاد دانان کلاسیک،حسن سبحانی، مجله روش شناسی علوم انسانی، سال ۱۵، شماره ۶۲،بهار ۱۳۸۹

۲۱) بررسی عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصی در اقتصاد نفتی ایران، حسن سبحانی محمد رضا برخورداری، مجله تحقیقات اقتصادی شماره ۹۴ سال چهل و ششم بهار ۱۳۹۰

۲۲) بررسی تطبیقی دانش محوری اقتصاد ایران با کشورهای منطقه با تاکید بر حقوق مالکیت فکری،حسن سبحانی محمد امیر ریزوندی،جستارهای اقتصادی،سال ۹،شماره ۱۷، بهار و تابستان ۱۳۹۱

۲۳) بررسی و اندازه‌گیری کارآئی فنی شعب منتخب بانک‌های صادرات استان تهران با همکاری حلیمه کارجو، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، تابستان 1391.

۲۴) تبیین رابطه اسراف و انتخاب طرح‌های عمرانی با رویکرد انتخاب عمومی،  با همکاری وحید بیگدلی، مجله مجلس و راهبرد، شماره 71، پائیز 1391.

۲۵) ریسک و بازدهی اوراق منفعت، با همکاری مجید حبیبیان نقیبی، مجله پژوهش‌‌های اقتصادی ایران، شماره 52، پائیز 1391.

۲۶) تبیینی از چندمساله فلسفی در علم اقتصاد، با همکاری ابوالقاسم مهدوی و حمید پاداش، مجله برنامه ریزی و بودجه، شماره 120، بهار 1392.

۲۷) علوم انسانی اسلامی به مثابه کاشف عقلانیت اسلامی، ) با همکاری عطاالله رفیعی آتانی، مجله اسرا، شماره 12، تابستان 1391.

۲۸) امکان سنجی صحت مبادله اوراق منفعت در قالب قرارداد اجاره، ) با همکاری مجید حبیبیان نقیبی، مجله معرفت اقتصاد اسلامی، شماره 7، پائیز و زمستان 1391.

۲۹) تاملی در دکترین بیع به عنوان آموزه قرآنی دکترین ملی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، با همکاری هاله اسماعیل نژاد، مجله مجلس و راهبرد، بهار 1394.

۳۰) ارزیابی انتقادی رویکردهای موجود در هستی‌شناسی پول ارائه یک تفسیر بدیل، با همکاری حسین درودیان مجله اقتصاد اسلامی، بهار 1394.

۳۱) اعتبارهای بانکی، ابزاری برای تبدیل سرمایه اجتماعی به سرمایه نقدی، با همکاری محمد جعفرنژاد مجله اقتصاد اسلامی، زمستان 93.

۳۲) اقتصاد سیاسی تأثیر آن بر حوزه امنیت داخلی با استفاده از روش‌شناسی کوهن،  کیو، با همکاری داود حدادزاده، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، زمستان 93.

۳۳) پژوهشی در استخراج معیارهای حق و عدل در بانکداری بدون ربا،، با همکاری محمد امیر علی، مجله اقتصاد اسلامی، پاییز 93.

۳۴) بررسی تطبیقی رابطه بین ارتقای دموکراسی و درآمد سرانه در کشورهای صنعتی و نفتی، با همکاری سعید بیات، مجله مجلس و راهبرد، پاییز 93.

۳۵) خصوصی‌سازی اقتصادی، توازن اجتماعی و امنیت ملی پاردایم امام خمینی، با همکاری داود حدادزاده، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، پاییز 93.

۳۶) محدودیت‌های بانکاری مشارکتی و لزوم تفکیک نهادی کارکرد تأمین مالی، با همکاری منصور ملکی، دو فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، تابستان 93.

۳۷) کارآفرینی از منظر ادیان توحیدی با تأکید بر نظام اقتصادی اسلام، ، فصلنامه توسعه کارآفرینی، تابستان 93.

۳۸) مقایسه تأثیر بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بر درآمد سرانه کشورهای صنعتی و نفتی، با همکاری سعید بیات، مجله برنامه‌ریزی و بودجه، بهار 93.

۳۹) مقایسه عملکرد بهینه در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف: استفاده از فرایند تصادفی پرش،با همکاری حسن کیائی و حمید ابریشمی  انتشار، مجله مطالعات اقتصاد اسلامی، زمستان 92.

۴۰) درون‌زایی پول در نظام پولی و مالی اسلامی، تحلیلی مقایسه‌ای با رویکرد پول درون‌زای پسا کینزین، با همکاری منصور ملکی، مجله جستارهای اقتصادی، زمستان 92.

۴۱) ارزیابی میزان کامیابی اجرای بانکداری اسلامی در ایران، با همکاری حسن کیائی و حمید ابریشمی  مجله اقتصاد اسلامی، پاییز 92.

Islamic Baking performance VS its conventional counterpart: using stochastic optimal control method,  Islamic Economics banking  and finance (JIEBF), winter 92.

۴۳) بررسی تطبیقی ابزار اطلاعات بازار کار در برنامه‌ریزی منابع انسانی در برخی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، ، مجله مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، زمستان 87.


مقالات منتشر شده در مجموعه مقالات سمینارها

۱- بررسی نحوه تشکیل و پیامدهای اقتصادی موسسات اعتباری غیر بانکی در مجموعه مقالات پنجمین سمینار بانکداری اسلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شهریور ۱۳۷۷ صص ۳۲۱-۳۲۸

۲- بررسی نظری آثار سیاست تعدیل اقتصادی بر تجارت خارجی کشور در مجموعه مقالات اولین همایش سیاست های بازرگانی و تجارت بین المللی – وزارت بازرگانی شهریور ۱۳۷۷ – صص ۱۷۹-۱۸۹

۳- بررسی ادله عدم حضور موثر نظام بانکی در بازارهای مالی - مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی – تابستان ۱۳۷۷ –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صص ۳۶۳-۳۷۲

۴- سهم بهینه منابع و امکانات در الگوی توسعه فرهنگی مجموعه مقالات برگزیده – ۱۳۷۸ – سازمان برنامه و بودجه و جهاد دانشگاهی صص ۱۷۱-۱۸۳

۵- "کاستی های نظری اصلاحات اقتصادی در ایران " چاپ شده در مجموعه مقالات دومین همایش دو سالانه اقتصاد ایران – پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس – مهر ماه ۸۱ – صص ۱-۳۸

۶- مروری بر وجوه اقتصادی حکومت مهدی (عج) در مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس وحدت اسلامی – اردیبهشت ۸۲ صص ۶۱ – ۹۲

۷- اقتصاد یارانه و هزینه – فایده نقدی کردن آن در مجموعه مقالات همایش اقتصاد یارانه دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام – ۸۴-۱۳۸۳ – صص ۳۳۵-۳۴۵

۸- " آسیب شناسی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر مجلس هفتم " در مجموعه مقالات همایش یکصد سال قانون گزاری ، مجلس شورای اسلامی پائیز ۸۶ – صص ۲۵۳-۲۷۷

۹- تاملی در نحوه تأمین مالی حج تمتع، در مجموعه مقالات اولین همایش حج و اقتصاد، 1391 سازمان حج و زیارت، صص 153-163.


سخنرانی در همایش های علمی

۱- سخنرانی در اولین گردهمایی شورای فرهنگ عمومی استان ها تحت عنوان فرهنگ عمومی در اقتصاد – تیر ماه ۱۳۷۴ دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی صص ۱۲۰-۱۲۳

۲- سخنرانی در همایش اسلام و توسعه تحت عنوان استخراج الگوی توسعه اقتصادی در اسلام – خرداد ۷۶ – لاهور ، پاکستان ، خانه فرهنگ جمهوری اسلامی

۳- سخنرانی تحت عنوان سیاستگذاری کلان و آسیب شناسی اشتغال در دانشگاه تربیت مدرس – سال ۱۳۸۱ صص ۲۸۵-۲۹۹

۴- سخنرانی در همایش ملی بررسی پیامد های ناشی از الحاق یا عدم الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO) تحت عنوان فرهنگ لیبرالیسم در پرتو WTO شرکت خدمات علمی صنعتی استان اصفهان فروردین ۸۱ صص ۸۹-۹۴

۵- سخنرانی در باره مسائل اقتصادی ایران ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ۱۳۸۳ صص ۳۱۵-۳۲۹

تدریس دروس

اقتصاد خرد – اقتصاد کلان – روش تحقیق – کلیات علم اقتصاد – اقتصاد کار و نیروی انسانی – اقتصاد بخش عمومی – توسعه اقتصادی – شناخت محیط ملی (اقتصادی) – موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی – نظام های اقتصادی – تاریخ عقاید اقتصادی – اقتصاد ایران – سياست اقتصادي و امنيت ملي- ربا و ماهیت پول-مبانی اقتصاد اسلامی- احکام اقتصادی اسلام

عضویت در شوراها ، هیات ها و مجامع علمی

- عضو هیات تحریریه مجله تحقیقات اقتصادی ۱۳۷۴

- عضو هیات تحریریه مجله Iranian Economic Review

- سردبیر مجله تحقیقات اقتصادی ۱۳۶۹

- عضو هیات امناء دانشگاه های منطقه البرز جنوبی ۱۳۸۴

- عضو هیات امناء دانشگاه های منطقه شمال کشور ۱۳۷۸

- عضو هیات امناء سازمان سمت ۱۳۸۴

- عضو هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۱۳۸۵

- عضو هیات تحریریه مجله دین و اقتصاد

- عضو و دبیر کمیته اقتصاد سازمان مطالعه و تدوین ۱۳۶۵

- عضو شورای پژوهشی دانشگاه تهران ۱۳۶۹

- عضو کمیته تخصصی اقتصاد گروه علوم انسانی معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ۱۳۷۰

- عضو کمیسیون اطلاع رسانی شورای پژوهش های علمی کشور ۱۳۷۳

- عضو کمیته سیاسی و فرهنگی هیات نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۳۷۲

- عضو شورای مرکزی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۷۳

- رئیس شورای اقتصادی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۴

- عضو کمیته برنامه ریزی اقتصاد و بازرگانی دفتر گسترش آموزش عالی – وزارت علوم تحقیقات و فناوری ۱۳۸۶

- عضو شوراي پژوهشي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ۱۳۸۷ - ۱۳۹۱

- عضو شوراي علمي گروه بودجه دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ۱۳۸۷

- عضو هيات تحريريه مجله جستار های اقتصادی،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،۱۳۸۸

- عضو هیات تحریریه مجله معرفت اقتصاد اسلامی ، موسسه آموزشی و پزوهشی امام خمینی،۱۳۸۸

- سر دبیر فصلنامه علمی پژوهشی مجلس و راهبرد،مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،۱۳۹۰

- سردبیر مجله ترویجی راهبرد توسعه ، ۱۳۹۱

- عضو هیات تحریریه مجله پژوهش‌های اقتصادی ایران 1391.

بازدید از صفحه اول
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
ذخیره