فرجام جسارت های عاشورا
در جسارت های ماندنی روز عاشورا

"موقع شناسی" و "بی حیایی"
 
باورهای "بی ادبانه" را رسوا کرد

بر خاک افتادن "به موقع" تجسم های انسانی

و "بی حیایی" صاحبان منیت های شیطانی

فضیلت های تکلیف مداران حسینی را برقرار

و رذیلت های عمال بی ادبی را ماندگار نمود

۱۰ محرم الحرام ۱۴۳۵