گزارش تصویری:
مجموعه ای از تصاویر با کیفیت دکتر حسن سبحانی تقدیم می گردد