نماهنگ
کلیپ دعوت (ثبت نام دکتر سبحانی در انتخابات ریاست جمهوری)